Pomiń menu

Hollywood w kieszeni

Innowatorki:

Edyta Czarnecka (Fundacja Life Sense) i Olga Michalec-Chlebik (Fundacja Wiejskie Studio Filmowe)

Typ innowacji:

metoda: warsztaty

Odbiorcy innowacji:

dzieci i młodzież z terenów wiejskich

Czas pandemii oraz trudności w budowaniu relacji w grupie skutkują wyobcowaniem młodych ludzi, ich niską samooceną, trudnością w kontaktach i brakiem umiejętności odnalezienia się w rzeczywistości. Poprzez autorskie zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat tworzenia filmów, uzupełnione o elementy warsztatów psychologicznych, dzieci i młodzież mieszkające na terenach wiejskich nauczą się pracować zespołowo i opowiadać o sobie i swoim otoczeniu.