Pomiń menu

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu „Innowacje społeczne” znajdującego się pod adresem elektronicznym inkubatorpomyslow.org.pl, zwanego dalej „Serwisem”, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, zwaną dalej „Fundacją”, z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 324413, nr NIP 7010170150, REGON 141754758.

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Serwisu jest dostarczenie wiedzy na temat innowacji społecznych oraz projektu „Innowacje na ludzką miarę”, którego celem jest wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek) i ich opiekunów. Serwis zawiera informacje o uczestnikach projektu i testowanych przez nich innowacjach, aktualności oraz informacje o zespole realizującym projekt.

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przeglądarką internetową Firefox w wersji co najmniej 4.0, Chrome w wersji co najmniej 12.0, Opera w wersji co najmniej 11.0 Safari w wersji co najmniej 4.0 lub Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. spamu lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu informacji niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).

Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje ryzyko utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych do Serwisu. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu oraz uwagi i pytania dotyczące Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres innowacje@stocznia.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ono dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jego nowej wersji w Serwisie. O zmianach będziemy informowali Użytkowników w widoczny sposób z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Regulamin obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 2 października 2018 r.