Pomiń menu

W trakcie każdej z edycji Inkubatora szukamy pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego.

Jak rozumiemy włączenie społeczne?

Włączenie społeczne to dla nas przede wszystkim:

 • integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia,
 • ułatwianie dostępu do usług społecznych,
 • wzmacnianie i uruchamianie potencjału grup samopomocowych.

Bardzo zależy nam na tym, by wspierać w rozwoju także pomysły, które przewidują nowe sposoby na lepszą, skuteczniejszą pracę tzw. pomagaczy, czyli liderów i liderek lokalnych oraz instytucji, które na co dzień pracują z osobami doświadczającymi wykluczenia oraz na ich rzecz. Chcemy zachęcać pomagaczy do tego, by – przy naszym wsparciu – szukali i sprawdzili w praktyce nowe „patenty” na uruchamianie potencjałów społecznych.

Wartości

Zależy nam, by zgłaszane do Inkubatora pomysły:

 • zakładały partnerskie, a nie paternalistyczne podejście do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • zachęcały te osoby do włączania się we wspólne działania, a nie redukowały ich rolę wyłącznie do biernego konsumenta,
 • zmniejszały poczucie wstydu wynikające z faktu korzystania z pomocy,
 • wzmacniały w nich poczucie sprawczości,
 • były nastawione na możliwie długotrwałe efekty i zmiany.

Odbiorcy

Pomysły, które wspieramy, dotyczą bardzo różnych grup odbiorców. Najważniejsze z nich, to:

1. Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z różnych powodów:

 • sytuacja zdrowotna (np. osoby z niepełnosprawnością ruchową bądź fizyczną; intelektualną, sensoryczną, osoby z chorobami przewlekłymi, w tym osoby sędziwe),
 • sytuacja ekonomiczna/gospodarcza (np. osoby bezrobotne, osoby zagrożone bezrobociem, powracające na rynek pracy, osoby, które utraciły źródła utrzymania),
 • sytuacja rodzinna/życiowa (np. samotne osoby starsze, ofiary przemocy domowej, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby w instytucjach opiekuńczych: domy dziecka, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze),
 • płeć/orientacja seksualna (np. osoby LGBT+),
 • narodowość i etniczność (np. uchodźcy, imigranci),
 • ograniczony dostęp do edukacji i możliwości podnoszenia kompetencji (np. osoby wykluczone cyfrowo, dzieci, które wypadły z systemu edukacji),
 • miejsce zamieszkania (np. osoby mieszkające na terenach wiejskich, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością),
 • wielokrotne wykluczenie (np. osoby z niepełnosprawnością w kryzysie bezdomności),
 • skutki pandemii COVID-19 (np. osoby, których sytuacja uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z pandemią, a wcześniej nie były zagrożone wykluczeniem społecznym),

2. Opiekunowie/ki osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy ze względu na te zobowiązania nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym itp., czyli np. rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami na różnym etapie wychowawczym, osoby zajmujące się starszymi niesamodzielnymi członkami swojej rodziny (osobami starszymi, dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami),

3. Osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie działaniami mającymi na celu włączanie społeczne, w tym szczególnie:

 • liderzy/ki społeczności lokalnych,
 • osoby mające wpływ na kształtowanie środowiska sprzyjającego włączeniu społecznemu,
 • instytucje oraz osoby zajmujące się działaniami związanymi z włączeniem społecznym.

Tematy

Zależy nam, by wspierać pomysły, które mają na celu włączenie społeczne m.in. poprzez:

 • aktywizację społeczną i obywatelską,
 • lepszej jakości usługi społeczne, polegające także na ich usprawnieniu,
 • kulturę,
 • edukację,
 • sport.

Jakie pomysły docenialiśmy w sposób szczególny do tej pory?

W ramach drugiego naboru do Inkubatora pomysłów w sposób szczególny czekaliśmy na pomysły służące włączeniu społecznemu w małych społecznościach lokalnych (np. wśród mieszkańców osiedla, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, parafiach itp.) oraz poprawie kondycji psychicznej, zwłaszcza u dzieci. Zależało nam również na pomysłach dających wsparcie osobom z doświadczeniem uchodźczym i migranckim.

Wybraliśmy m.in. takie przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie i lokalnie funkcjonujące instytucje), mogą skutecznie i efektywnie pomagać mieszkającym w danej okolicy osobom wykluczonym lub takim wykluczeniem zagrożonym. Dodatkowym atutem były pomysły, dzięki którym te osoby mogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.