Pomiń menu123

Szukamy pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego.

Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące pomysłów:

 

Jak rozumiemy włączenie społeczne?

Włączenie społeczne to dla nas przede wszystkim:

 • integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia,
 • ułatwianie dostępu do usług społecznych,
 • wzmacnianie i uruchamianie potencjału grup samopomocowych.

Bardzo zależy nam na tym, by wesprzeć w rozwoju także pomysły, które przewidują nowe sposoby na lepszą, skuteczniejszą pracę tzw. pomagaczy, czyli liderów i liderek lokalnych oraz instytucji, które na co dzień pracują z osobami doświadczającymi wykluczenia i na ich rzecz. Chcemy zachęcić pomagaczy do tego, by przy naszym wsparciu szukali i sprawdzili w praktyce nowe „patenty” na uruchamianie potencjałów społecznych.

 

Wartości

Zależy nam, by zgłaszane do Inkubatora pomysły:

 • zakładały partnerskie, a nie paternalistyczne podejście do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • zachęcały te osoby do włączania się we wspólne działania, a nie redukowały ich rolę wyłącznie do biernego konsumenta,
 • zmniejszały poczucie wstydu wynikające z faktu korzystania z pomocy,
 • wzmacniały w nich poczucie sprawczości,
 • były nastawione na możliwie długotrwałe efekty i zmiany.

 

Odbiorcy

Pomysły, które będziemy wspierać, mogą dotyczyć bardzo różnych grup odbiorców. Najważniejsze grupy to:

1. Osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym z różnych powodów:

 • sytuacja zdrowotna (np. osoby z niepełnosprawnością ruchową bądź fizyczną; intelektualną, sensoryczną, osoby z chorobami przewlekłymi, w tym osoby sędziwe),
 • sytuacja ekonomiczna/gospodarcza (np. osoby bezrobotne, osoby zagrożone bezrobociem, powracające na rynek pracy, osoby, które utraciły źródła utrzymania),
 • sytuacja rodzinna/życiowa (np. samotne osoby starsze, ofiary przemocy domowej, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby w instytucjach opiekuńczych: domy dziecka, domy pomocy społecznej, zakłady poprawcze),
 • płeć/orientacja seksualna (np. osoby LGBT+),
 • narodowość i etniczność (np. uchodźcy, imigranci),
 • ograniczony dostęp do edukacji i możliwości podnoszenia kompetencji (np. osoby wykluczone cyfrowo, dzieci, które wypadły z systemu edukacji),
 • miejsce zamieszkania (np. osoby mieszkające na terenach wiejskich, osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością),
 • wielokrotne wykluczenie (np. osoby z niepełnosprawnością w kryzysie bezdomności),
 • skutki pandemii COVID-19 (np. osoby, których sytuacja uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z pandemią, a wcześniej nie były zagrożone wykluczeniem społecznym),

2. Opiekunowie/ki osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy ze względu na te zobowiązania nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym, kulturowym itp., czyli np. rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami na różnym etapie wychowawczym, osoby zajmujące się starszymi niesamodzielnymi członkami swojej rodziny (osobami starszymi, dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami),

3. Osoby zajmujące się zawodowo lub społecznie działaniami mającymi na celu włączanie społeczne, w tym szczególnie:

 • liderzy/ki społeczności lokalnych,
 • osoby mające wpływ na kształtowanie środowiska sprzyjającego włączeniu społecznemu,
 • instytucje oraz osoby zajmujące się działaniami związanymi z włączeniem społecznym.

 

Tematy

Jesteśmy otwarci na to, by wspierać pomysły, które mają na celu włączenie społeczne m.in. poprzez:

 • aktywizację społeczną i obywatelską,
 • lepszej jakości usługi społeczne, polegające także na ich usprawnieniu,
 • kulturę,
 • edukację,
 • sport.

 

Na jakie pomysły czekamy w sposób szczególny?

W ramach pierwszego naboru do Inkubatora pomysłów w sposób szczególny czekamy na pomysły dotyczące działań służących włączeniu społecznemu podejmowanych przez małe społeczności lokalne (np. mieszkańców osiedla, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, parafii).

Chodzi o takie przedsięwzięcia, które – łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie, lokalnie funkcjonujące instytucje) – potrafią w lepszy niż dotychczas sposób pomóc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem mieszkającym w najbliższej okolicy oraz zadbać o to, by uczestniczyli w życiu swoich społeczności lokalnych.

Pandemia COVID-19, z którą żyjemy od kilku miesięcy i która – jak wszystko na to wskazuje – nie skończy się szybko i będzie mieć szereg negatywnych skutków społeczno-gospodarczych, ujawniła, jak bardzo potrzebujemy lokalnych mechanizmów samopomocy i wsparcia.

Poniżej przedstawiamy kilka konkretnych wyzwań, które w sposób szczególny objawiają się w tym wyjątkowym okresie, ale dolegliwe są także w czasach zupełnie niepandemicznych. Być może wśród Was są tacy, którzy wpadną na pomysł, jak można na nie odpowiedzieć. Bardzo do tego zachęcamy!

 • Stworzenie zestawu „kodów SOS”, które mogłyby służyć uzyskaniu informacji o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. Chodzi o mechanizmy analogowe, dostępne także dla osób niekorzystających z internetu pozwalające w bezpieczny sposób zasygnalizować potrzebę
 • Spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub parafia jako organizator opieki gniazdowej – zestaw narzędzi i mechanizmów działania
 • Opracowanie modelu współdzielenia lokalnych zasobów (np. wypożyczalni, wymiennika, rozdawalni) – np. żywności konserwowanej, sprzętu komputerowego na potrzeby nauki zdalnej, ale także gier planszowych, narzędzi itd.
 • Pogotowie wytchnienieniowe – wsparcie polegające na wyręczeniu na krótki czas opiekunów osób całkowicie zależnych. Wsparcie to powinno być świadczone w sytuacji wyższej konieczności dotyczącej opiekuna/ki, np. konieczność osobistego załatwienia ważnej sprawy urzędowej, wizyty u lekarza, konieczności zabiegu medycznego lub innych sytuacji awaryjnych