Pomiń menu

W ramach projektu grantowego „Inkubator pomysłów 3 – wsparcie w rozwoju innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego” będziemy szukać nowych rozwiązań (innowacji społecznych) w obszarze włączenia społecznego, a następnie wspierać ich autorów i autorki (innowatorów/ki) w rozwijaniu, testowaniu oraz upowszechnianiu najlepszych usług, produktów oraz metod działania. 

Celem projektu jest preinkubacja, inkubacja i akceleracja innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego oraz upowszechnienie 10 najlepszych rozwiązań. W ramach działań przeprowadzimy 2 cykle inkubacyjne, podczas których będziemy szukać nowatorskich pomysłów na usługi, produkty lub rozwiązania w obszarze włączenia społecznego oraz wspierać autorów i autorki najlepszych rozwiązań w ich dopracowaniu. Innowatorzy i innowatorki otrzymają od nas zindywidualizowane, kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz animacyjne, a 31 najbardziej obiecujących rozwiązań otrzyma grant w wysokości do 70 tys. zł na przetestowanie innowacji. 

Przeprowadzimy również proces akceleracji, w ramach którego wybierzemy 9 najbardziej obiecujących innowacji społecznych zrealizowanych w ramach innych projektów. Wybrane innowacje zostaną poddane weryfikacji w celu ich poprawienia, zgromadzenia dodatkowej wiedzy i perspektyw, przetestowania poprawionego rozwiązania w nowych miejscach oraz przygotowania ulepszonej wersji, gotowej do skalowania. Spośród wszystkich rozwiązań wyłonionych w procesie inkubacji i akceleracji upowszechnimy 10 najlepszych innowacji społecznych.

Główne rezultaty zakładane w projekcie:

  • inkubacja 31 innowacji,
  • upowszechnienie 4 innowacji,
  • akceleracja 9 innowacji,
  • upowszechnienie 6 akcelerowanych innowacji.

Grupą docelową projektu są osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne i publiczne. 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu grantowego: 9 999 891,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 9 499 896,45 zł.

Czas trwania: styczeń 2024 – grudzień 2028

Koordynator/ka projektu: Maria Lewandowska-Woźniak, Marek Cywiński

Projekt realizowany ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przez Fundację Stocznia we współpracy z Ośrodkiem Ewaluacji oraz Klubem Inteligencji Katolickiej.

 

Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta (Fundacji Stocznia) z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.