Pomiń menu

Przez trzy najbliższe lata Fundacja Stocznia i Gmina Miasta Gdynia wspólnie poprowadzą Inkubator pomysłów, który pomoże znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego.

Celem Inkubatora jest upowszechnienie takich innowacji, które skutecznie odpowiedzą na precyzyjnie określone problemy i potrzeby. Dlatego będziemy szukać rozwiązań z zakresu:

  • integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
  • zwalczania ubóstwa,
  • ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Jak będziemy działać?

Przeprowadzimy dwa ogólnopolskie nabory do Inkubatora pomysłów, a spośród zgłoszonych rozwiązań wybierzemy te, które będą miały największy potencjał do dalszego rozwoju.

Wspierając rozwiązania, wspólnie z pomysłodawcami będziemy szukać najlepszych sposobów odpowiedzi na dany problem oraz warunków, w jakich rozwiązania będą miały szansę wzrosnąć i skutecznie zadziałać.

Po kilkumiesięcznym dopracowywaniu pomysłów wyłonimy 52 innowacje, których autorzy i autorki otrzymają dotację na przetestowanie swoich rozwiązań w środowisku lokalnym.

10 innowacji społecznych, które podczas testu sprawdzą się najlepiej, postaramy się upowszechnić i włączyć je do polityk społecznych i praktyki.

Inkubator pomysłów będzie działał równolegle w 2 lokalizacjach – prowadzonych przez Stocznię Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych w Warszawie oraz Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, ale wspierać będziemy innowatorów i innowatorki z różnych części Polski.

Więcej informacji o Inkubatorze – już niebawem!

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.