Pomiń menu

Do 20 grudnia trwa konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, którego celem jest wyłonienie organizacji/instytucji, która przeprowadzi proces inkubacji innowacji społecznych służących poprawie jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. Na konkurs przeznaczono 4 miliony złotych.

Kto może składać wniosek?

Wnioskodawcą może być podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami:

  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych,
  • posiada co najmniej 3–letnie doświadczenie w aktywizacji społecznej, edukacyjnej lub zawodowej na terenie województwa śląskiego,
  • nawiąże współpracę z co najmniej 3 jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na terenie tego województwa przynajmniej w zakresie testowania innowacji społecznych,
  • zaangażuje do realizacji zadań w projekcie osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

Na co można uzyskać finansowanie?

Dotację można uzyskać na zorganizowanie i poprowadzenie na terenie województwa śląskiego inkubatora innowacji społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania.

Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie również w innych województwach do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Inkubowane innowacje mogą odpowiadać na wyzwania związane z:

  • rewitalizacją miast w wymiarze społecznym,
  • depopulacją,
  • rozwojem „białych” i „zielonych” miejsc pracy,
  • niskim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet,
  • niskim wskaźnikiem zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia,
  • niwelowaniem skutków społecznych ubóstwa energetycznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-21/

[fot. Karolina Grabowska z Pixabay]