Pomiń menu

PoMOSTy

Innowacja PoMOSTy polega na wzmocnieniu młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych (MOSów). Na innowację składają się dwa ważne elementy. Pierwszym z nich jest budżet partycypacyjny realizowany na terenie MOS. Działanie polega na tym, że grupa wychowanków opracowuje własne pomysły na projekty, które później zostają przedstawione całej społeczności MOS i poddane pod głosowanie. Nad realizacją procesu głosowania czuwa tzw. grupa liderska: 6-osobowy zespół złożony z wychowanków (3 os.) i kadry ośrodka (3 os.). Dzięki temu młodzież ma możliwość uzyskania realnego wpływu (poczucia sprawczości) na rozdysponowanie pieniędzy na różne inwestycje w placówce. Działania te nieco odwracają rolę, stawiając młodzież w roli aktywistów i działaczy, a nie tylko odbiorców wsparcia. 

Drugą istotną częścią innowacji jest cykl warsztatów coachingowo-wzmacniających skierowanych do kadry ośrodka. Spotkania te tworzą przestrzeń na wytchnienie i wzajemne wsparcie, ale także na refleksję nad oddaniem części odpowiedzialności za ośrodek w ręce wychowanków i wychowanek.

Innowatorki:

Ludmiła Kruszewska i Karina Cienciała

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji

innowacja skierowana jest do dwóch grup: wychowanków oraz kadry młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS).

Kto może wdrażać innowację:

instytucje socjoterapeutyczne, placówki wsparcia dziennego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz szkoły

Na jakie problemy odpowiada innowacja?

Wychowankowie MOS to dzieci i młodzież przejawiające zaburzenia zachowania, które utrudniają im funkcjonowanie społeczne w grupie rówieśniczej i szkole. Trafiają oni i one do ośrodka dobrowolnie (za zgodą opiekunów/ek prawnych) – często w odpowiedzi na problemy wychowawcze (zaniedbanie obowiązku szkolnego, drobne konflikty z prawem) lub niewydolność wychowawczą rodziny. Według wychowawców i wychowawczyń oraz ekspertów i ekspertek grupę tę cechuje zaniżona samoocena, wyuczona bezradność oraz brak zdrowych wzorców zachowania wyniesionych z domu.

Kadra pedagogiczna MOS to głównie nauczyciele i nauczycielki (wychowawcy/czynie). Są to osoby szczególnie narażone na wypalenie zawodowe ze względu na charakter wykonywanej pracy. Potrzeby związane z dobrostanem psychicznym tej grupy są stale zaniedbywane – większość ośrodków nie oferuje specjalistycznego wsparcia psychicznego swoich pracowników i pracowniczek (superwizja, grupy wsparcia itp.)

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

  • zwiększenie poczucie wpływu, umiejętności sprawowania kontroli nad podejmowanymi decyzjami i emocjami
  • zaangażowanie się, umiejętność wyznaczania celów i determinacji by je osiągnąć
  • otworzenie się na wyzwania, uczenie się przez doświadczenie, budowanie pewności siebie w relacjach interpersonalnych i nauka kompetencji obywatelskich
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zwiększenie dobrostanu kadry opiekuńczo-wychowawczej
  • daje przestrzeń do rozmów na temat trudności i barier, z jakimi kadra zmaga się w codziennej pracy zawiązując pewnego rodzaju grupę samopomocową
  • zbudowanie PoMOSTu pomiędzy młodzieżą a kadrą, czyli wzmocnienie współpracy obu tych grup

Kto za tym stoi?

trenerki Ludmiła Kruszewska i Karina Cienciała