Pomiń menu

Kończymy drugi etap inkubacji innowacji zgłoszonych w 2. naborze programu. Jego efektem będą specyfikacje innowacji – dokumenty rozwijające i uszczegóławiające przygotowane wcześniej pomysły.

Opis procesu testowania czy harmonogram finansowo-rzeczowy będą następnie oceniane przez komisję. Najciekawsze innowacje zostaną z nami w projekcie i otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe przez cały kolejny etap inkubacji. O drugim naborze i zgłoszonych 131 pomysłach możecie przeczytać w tym newsie.

Kręta droga innowacji - ilustracja obrazująca wypowiedź Kuby Wygnańskiego

Poznajcie wybrane w drugim naborze pomysły, których autorzy i autorki właśnie pracują nad ich dokładną specyfikacją:

 • Gramy w Teatr / autorka: Anna Nowacka

Wielu osobom starszym doskwiera samotność i brak rozrywek dostosowanych do ich potrzeb. Nawet gdy spotykają się w towarzystwie, często brakuje prostych pomysłów na ciekawe spędzanie czasu. Pomóc w tym mają łatwo dostępne gry fabularne, których reguły opracowane zostaną z myślą o osobach starszych.

 • Hollywood w kieszeni / autorki: Edyta Czarnecka (Fundacja Life Sense) i Olga Michalec-Chlebik (Fundacja Wiejskie Studio Filmowe)

Czas pandemii oraz trudności w budowaniu relacji w grupie skutkuje wyobcowaniem młodych ludzi, ich niską samooceną, trudnością w kontaktach i brakiem umiejętności odnalezienia się w rzeczywistości. Poprzez autorskie zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat tworzenia filmów, uzupełnione o elementy warsztatów psychologicznych, dzieci i młodzież mieszkające na terenach wiejskich nauczą się pracować zespołowo i opowiadać o sobie i swoim otoczeniu.

 • Ludzie Ludziom / autorzy: grupa licealistów Zofia Hryniewska, Zofia Robinska, Andrzej Sekuła, Jerzy Morstin, Stefan Cichocki.

Bariera językowa, społeczna, edukacyjna oraz brak znajomości polskiego systemu uniemożliwia uchodźcom i uchodźczyniom radzenie sobie z podstawowymi dość sprawami życiowymi i integrację z nowym otoczeniem, w którym przyszło im żyć. Licealiści wyszli z inicjatywą stworzenia grup wolontariuszy, którzy byliby przewodnikami dla cudzoziemców, pomagając im odnaleźć się w naszej rzeczywistości. 

 • Oswajanie inności – spotkania międzykulturowe / autorzy: Ewa Kokoszycka i Daniel Lipka

W społecznościach wiejskich i małomiasteczkowych brakuje przestrzeni, gdzie można odczarować wzajemne stereotypy Polaków wobec migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń oraz odwrotnie – tych osób wobec Polaków. Jednym z pomysłów włączania migrantów do lokalnej społeczności jest stworzenie miejsc, w których obie grupy będą mogą porozmawiać o swoich doświadczeniach oraz o tym co ich łączy, a co dzieli.

 • Stworzenie kina i centrum społecznego dla osób w kryzysie bezdomności / autorzy: Damian Duszczenko i Wioleta Krysiak (Łódź dla Ludzi)

W wychodzeniu z bezdomności ważny jest nie tylko ciepły posiłek, ale także potrzeby społeczne. Na jedną z nich odpowiedzią jest lokalne kino przy centrum społecznym, które kompleksowo będzie wspierać osoby w kryzysie bezdomności i żyjące na skraju lub poniżej progu ubóstwa.

 • Sieć lokalnego wsparcia Słuszna Strawa / autorzy: Kolektyw Słuszna Strawa

Planowana innowacja polega na stworzeniu modelu dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej, której współtwórcami są osoby w kryzysie uchodźczym. Z jednej strony ma on odpowiadać na wyzwania spółdzielni społecznych w Polsce (dotyczące np. możliwego wprowadzenia płaskiej struktury zarządzania) i dostosować je do szczególnych wyzwań, z którymi mierzą się na co dzień (w życiu i pracy) bezpośredni odbiorcy ich rozwiązania – uchodźcy i uchodźczynie mieszkający w Polsce.  

 • Otwarta turystyka / autorki: Katarzyna Stolarczuk i Aneta Korzeniewska (Fundacja Jest Otwarte)

Aby zapewnić lepszą dostępność obiektu turystycznego dla osób w spektrum autyzmu, autorki pomysłu zamierzają opracować standardy oznakowań, stworzyć mapy obiektu dostępne dla osób o zaburzonych funkcjach poznawczych oraz przygotować personel obiektu do komunikacji z osobami z niepełnosprawnością.

 • Przyjazne miejsca dla osób w spektrum autyzmu / autorzy: Bartosz Czajka, Anna Szewczyk i Agnieszka Kosińska (Stowarzyszenie Polska 2050)

Osoby w spektrum autyzmu często są wykluczone z życia społecznego z powodu utrudnionego dostępu do usług publicznych. Istotą pomysłu jest opracowanie standardów, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz certyfikacja instytucji jako miejsc przyjaznych osobom w spektrum autyzmu.

 • Między nami – wzmacnianie migrantek przez edukację seksualną / autorki: Katarzyna Milczewska, Anita Głowacka, Anna Ślusareńka i Karolina Kosecka (Fundacja Szajn)

W Polsce wśród działań skierowanych do migrantek elementy edukacji seksualnej pojawiają się bardzo rzadko, a istniejące nie uwzględniają potrzeb czy odmienności kulturowej. Cykl warsztatów, opracowany po diagnozie sytuacji, pomoże kobietom z doświadczeniem migracji w bezpiecznej przestrzeni rozpoznać swoje potrzeby w zakresie edukacji seksualnej i ciałopozytywności.

 • Integracja migrantów – socjalizacyjne zajęcia z psami / autorka: Maria Nowacka, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos

Pomysł adresowany jest do migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń – w szczególności osób z muzułmańskiego kręgu kulturowego, którzy przybywając do nas mają problemy z integracją społeczną i kulturową. Jedną z odpowiedzi na te wyzwania mają być socjalizacyjne zajęcia z psami. Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie odgrywa to zwierzę w kulturze Zachodu i kulturowo uwarunkowaną niechęć do psa w kulturze Bliskiego Wschodu, pies może stać się „elementem wyjaśniającym” różnice między naszymi społeczeństwami i jednocześnie „elementem łączącym” różne świadomości kulturowe.

 • Projekt Nawigator / autorzy: Grupa licealistów: Jan Baran, Piotr Borys, Mateusz Malicki i Antonina Petryka

Istotą planowanej innowacji jest strona internetowa – poradnik finansowania inicjatyw społecznych – skierowana do uczniów. Na stronie mają znaleźć się informacje o możliwościach finansowania, prowadzenia zbiórek, wypełniania wniosków. Ma to być narzędzie, które zachęci i ułatwi włączanie młodych w realizację pomysłów na rzecz swojego otoczenia. 

 • Mobilność dla poprawy jakości życia / autorzy: Katarzyna Rostek, Lidia Oleksiak i Izabela Drzazga (Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce)

Dostęp do prozaicznych usług poprawiających jakość życia (np. podologicznych, kosmetycznych czy fryzjerskich) osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami o niskim statusie materialnym jest bardzo ograniczony, a jego konsekwencje coraz bardziej poważne. Dotyczą nie tylko zdrowia, ale samopoczucia, chęci do bycia z innymi. Planowana innowacja ma być jedną z odpowiedzi na ten problem. Polega na takiej organizacji wizyt i transportu, by osoby, które nie mogą sobie na to pozwolić, bezpłatnie mogły skorzystać z usług.

 • Scalenie przez umocnienie / autorzy: Katarzyna Wolińska-Musiał, Dominika Madejska, Anna Kołtuniuk i Katarzyna Szymańska (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie)

Wyjście z kryzysu wymaga wsparcia. Nikt lepiej nie zrozumie danej sytuacji niż osoby, które same doświadczyły podobnej w przeszłości. Pomysł zakłada wsparcie rodzin zagrożonych umieszczeniem ich dzieci w pieczy zastępczej, poprzez nawiązanie relacji  z rodzinami, które były w takim kryzysie i pokonały go. W trakcie serii spotkań i wspólnych aktywności w małych grupach, prowadzonych przez moderatorów, innowatorki stworzą okazję do wymiany doświadczeń, wzajemnego wzmacniania się i motywowania. 

 • PoMOSty / autorka: Ludmiła Kruszewska

Innowacja ma na celu wypracowanie modelu wsparcia młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii poprzez dostosowany do potrzeb danej grupy cykl warsztatów oraz otwarcie ww. miejsc na społeczność lokalną.

 • Opiekunowie – opiekunom / autorka: Iwona Kapturzak

Brak systemowego wsparcia opiekunów i opiekunek osób dotkniętych autyzmem powoduje konieczność pełnego zaangażowania członków rodziny w opiekę, czego skutkiem jest rezygnacja z pracy, a często też izolacja z życia społecznego i towarzyskiego. Odpowiedzią na to ma być stworzenie przestrzeni wytchnieniowej dla opiekunów osób z autyzmem, w której otrzymają niezbędne wsparcie. 

 • Lokalne Centrum Samopomocy / autorka: Karolina Kaczorek

Obecnie coraz więcej osób mierzy się z osamotnieniem, wykluczeniem społecznym, poszukuje wsparcia innych przy realizacji swoich pomysłów. Odpowiedzią na to jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać, sieciować, a także praktykować samopomoc. 

 • Cięższa niż plecak  / autor: Arkadiusz Nepelski

Brak satysfakcji z nauki szkolnej, przepracowanie i niedocenienie – aż 73% dzieci wykazuje objawy “wypalenia uczniowskiego”. Pomysł zakłada wsparcie psychologiczne uczniów i uczennic, poprzez zmianę podejścia dzieci i młodzieży do stawianych wymagań oraz celów, wspierając w radzeniu sobie z presją i stresem szkolnym.

 • Młodzi w lokalnej Łodzi! / autorzy: Agata Kobylińska i Monika Dolik (Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)

Niskie zaangażowanie dzieci i młodzieży w Łodzi w procesy partycypacyjne, niewielki wpływ młodych obywateli na podejmowane decyzje o ich najbliższym otoczeniu, powodują brak tożsamości lokalnej oraz poczucia “bycia u siebie”. To z kolei może przyczyniać się do braku dbania o okolicę. Planowana innowacja ma być wdrażana z młodzieżą i dla młodzieży i ułatwić im integrację oraz zachęcić do brania współodpowiedzialności za swoje otoczenie.

 • Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów / autorka: Paulina Zając (Fundacja Twiga)

Innowacja ma pomóc w integracji i wzmocnieniu sprawczości, poczucia godności wśród migrantów i migrantek dzięki podniesieniu kwalifikacji oraz wyjścia z “szablonu”. Będzie się to działo m.in. poprzez prowadzenie warsztatów dotyczących edukacji międzykulturowej i globalnej przez osoby pochodzące z różnych krajów. To działanie ma wesprzeć walkę z dyskryminacją oraz krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi migrantów i migrantek.

 • Kooperatywa Obiegu Zamkniętego “od.coop” / autorzy: Marcelina Zjawińska, Olga Perzyna, Patryk Wancerz (Fundacja Splot Społeczny)

Problem nadmiernej produkcji odpadów już lub w nieodległej przyszłości będzie dotyczyć nas wszystkich. Jednym z rozwiązań może być  stworzenie kooperatywy przetwórczej, w której zatrudnione zostaną osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Jednocześnie przyczyniać się ma do współtworzenia gospodarki obiegu zamkniętego, znajdując nowe zastosowanie dla rzeczy, które w innych warunkach byłyby uznane za odpady.

 • Plany. Zin / autor: Aleksander Grzybek

Zmiana kraju czy kontynentu zamieszkania stanowi duże wyzwanie i wiąże się z szeregiem zmian. Wsparciem dla migrantów i migrantek przebywających w Polsce ma być Zin – publikacja tworzona przez osoby z doświadczeniem migracji, która jednocześnie pełniłaby rolę informatora. Poprzez historię osób, które już zadomowiły się w nowym miejscu, jak i tych, które jeszcze szukają swojej przestrzeni, pokazany zostanie proces adaptacji.

 • Muzykoterapia i zdrowa żywność / autorzy: Krzysztof Lewandowski, Marzena Rosłan (Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki”)

Połączenie wspólnego muzykowania i zdrowego odżywiania może pomóc w powrocie do lepszego samopoczucia osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Innowacja zakłada specyficznie włączenie się we wspólnotę – kooperatywę spożywczą, która organizuje w swojej siedzibie wydarzenia kulturalne. Dzięki temu osoby o niskich dochodach będą mogły uczestniczyć w zajęciach muzykoterapeutycznych, jak również nabyć zdrową żywność od lokalnych rolników w niższych cenach.

 • Razem-wymiatamy! / autorki: Agata Domalska, Małgorzata Olejniczak

Planowana innowacja ma pomóc emocjonalnie wesprzeć i zaktywizować kobiety w kryzysie psychicznym czy długotrwałej depresji. Polega ona na połączeniu wsparcia psychologicznego i duchowego (w duchu kręgów kobiet) z konkretnym działaniem – wspólnym sprzątaniem mieszkania.

 • Zasilacz Kultury / autorka: Magdalena Romanowska (Stowarzyszenie Plecionka)

Edukacja w szkole na terenach wiejskich nie zapewnia uczniom i uczennicom dostępu do oferty rozwoju kulturalnego i osobistego, który mógłby rozwijać ich mocne strony i poszerzać horyzonty. Problemem jest także brak przygotowania młodzieży do adaptacji do nowego środowiska po przeniesieniu się do szkoły w mieście. Planowana innowacja polega na takich działaniach animacyjnych prowadzonych wśród młodzieży ze wsi przed przeprowadzką do miasta, które pomogą im przejść w większym komforcie przez proces zmiany miejsca zamieszkania i odnalezienia się w nowym środowisku.

 • Klubokawiarnia „Wytchnienie” / autorzy: Kamila Stasiowska, Grzegorz Stasiowski (Fundacja Wybiegaj Marzenia)

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami często nie mają czasu ani możliwości, aby załatwić swoje sprawy, nie znają także przysługujących im praw i przywilejów. Poprzez stworzenie miejsca czasowej opieki, rodzice zajmujący się dziećmi z niepełnosprawnością będą mogli korzystać z centrum wsparcia i pomocy. 

 • Gra w spektrum / autorka: Katarzyna Cioch Fundacja Rozwoju Bombonierka

Społecznemu postrzeganiu autyzmu towarzyszy wiele mitów i stereotypów, a osoby z ASD często borykają się z brakiem wsparcia i niezrozumieniem. Wiele produktów i rozwiązań z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wymaga zaangażowania, wysiłku i pracy osób zagrożonych celem dostosowania się do ogólnie przyjętej „normy społecznej”. Innowacja zakłada zmianę takiej optyki poprzez stworzenie atrakcyjnego narzędzia edukacyjnego, które może być wykorzystane zarówno przez rodziny, jak i specjalistów. Gra planszowa poprzez proste symulacje pozwoli doświadczyć świata w taki sposób, w jaki odbierają go osoby z ASD. Tym samym poznanie innego niż typowy sposób rozwoju człowieka, różnic w uczeniu się, komunikowaniu, wyrażaniu emocji, nawiązywaniu relacji, umożliwi przełamanie stereotypów i lepsze zrozumienie osób ze spektrum autyzmu. 

 • Polski (nie)obcy / autorka: Lila Bitson-Klinkosz

Wśród migrantów i migrantek jest wiele osób z niskim poziomem znajomości języka polskiego, które poszukują pomocy w rozwijaniu umiejętności językowych i kulturowych. Edukacyjne narzędzie internetowe do nauki języka polskiego jako obcego z bezpłatnym dostępem do zajęć online i materiałów offline uporządkowanych według poziomu zaawansowania, pomoże zniwelować bariery językowo-kulturowe dzieciom, młodzieży i dorosłym z doświadczeniem migracyjnym.  

 • Teatr jako szkoła życia / autorka: Nadiia Moroz Olshanska, Fundacja Widowisk Masowych

W nowej, odmiennej kulturowo i językowo rzeczywistości, codzienne sprawy są jeszcze trudniejsze i bardziej stresujące. Wielu imigrantów i migrantek z Ukrainy mierzy się w Polsce z wyzwaniami związanymi z legalizacją pobytu, meldunkiem, wizytą u lekarza, rozmową rekrutacyjną, kontaktem ze służbami, czy czasem z koniecznością odnalezienia się w sytuacji krytycznej. Polsko-ukraińskie warsztaty teatralne w nieinwazyjny, pozbawiony czynników stresujących sposób umożliwią przygotowanie tych osób do radzenia sobie w sytuacjach związanych z migracją, procesem integracji, samorealizacji i zwiększaniu aktywności społecznej.

 • Opanuj kryzys – samopomocowe grupy wsparcia z towarzyszeniem asystenta zdrowienia / autorka: Ingrid Hintz-Nowosad

Przy ciągłym wzroście liczby osób doświadczających kryzysów psychicznych dostęp do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej jest nadal za mały, a moc tabu związanego z chorobami psychicznymi zbyt wolno opada. Tym samym z najważniejszych czynników wspierających osoby w kryzysie psychicznym jest sieć wsparcia społecznego. Bezpłatne samopomocowe grupy wsparcia z towarzyszeniem Asystentów Zdrowienia to rozwiązanie, które wpisuje się w aktualne potrzeby związane z dostępem do bezpłatnych usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, kładące nacisk na wsparcie środowiskowe. 

 • Powrót do szkoły / autorka: Urszula Lasek, Fundacja SuperPower

Pandemia wpłynęła na obniżenie poziomu jakości edukacji, zwłaszcza w przypadku dzieci z obszarów wiejskich. Izolacja, czy osamotnienie często dotyka także osoby starsze, wśród których wiele posiada duże nauczycielskie doświadczenie. Innowacja polega na wykorzystaniu doświadczeń nauki zdalnej i połączeniu dwóch grup – emerytowanych nauczycieli gotowych do dzielenia się wiedzą i edukacyjnymi umiejętnościami z dziećmi i młodzieżą potrzebującymi przedmiotowego wsparcia. Dzięki wykorzystaniu internetowego narzędzia starsi wolontariusze rozwiną umiejętności cyfrowe – unikając tym samym wykluczenia, młodsi – nadrabiając zaległości i zyskując rozległą wiedzę, a w przyszłości być może także  lepsze wykształcenie.   

 • Droga z klocków / autorki: Aleksandra Mueller, Dorota Półtorak-Sieg

Wiele osób starszych nie może korzystać z dobrodziejstw spokoju, świeżego powietrza i spacerów w lesie z powodu trudności z poruszaniem się i braku dostępnych dróg i ścieżek. Młode osoby z ośrodków socjoterapii, mające problemy z relacjami międzyludzkimi, poszukują często możliwości  samorealizacji, współpracy i odpowiedzialności. Innowacja polega na stworzeniu prototypu drogi do środka lasu, zagajnika, na polanę – składanej w trakcie przemieszczania się w danym kierunku. W trakcie wspólnego spaceru młodzież umożliwi osobom starszym dotarcie do lasu składając i rozkładając w czasie realnym poszczególne elementy drogowej układanki, która tym samym stanie się pomostem w budowie międzypokoleniowych więzi w lokalnej społeczności.

 • Potencjał nie problem / autorzy: Agata Bulicz, Grzegorz Stadnik, Patrycja Wnuczek Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Niesprzyjające warunki w miejscu urodzenia, wychowania, poziom wykształcenia czy stan majątkowy często negatywnie wpływają na szanse zawodowe i społeczne wielu młodych osób. Warto pomyśleć o przekuciu takich doświadczeń w wiedzę i umiejętności pomocy nie tylko samym sobie, ale i innym. Innowacja zakłada połączenie poprzez streetworking młodych dorosłych z dziećmi i młodzieżą w podobnych życiowych sytuacjach i wywodzących się z tego samego lokalnego środowiska.  

 • PESBOX-narzędzia wpierające rozwój organizacji / autorka: Hanna Gałusa 

Nowo powstające podmioty ekonomii społecznej w sposób szczególny wpływają na zmianę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niestandardowe podejście do metod wspierania liderów tych podmiotów może być kluczem do przyszłego sukcesu biznesowego. Pomysłodawczyni, poprzez nowatorskie narzędzie do badania potrzeb, chce wpłynąć na jakość niesionego wsparcia Podmiotom Ekonomii Społecznej, które pozytywnie przełoży się na ekonomizację działalności. 

 • wartosciowi.pl / autorka: Ewa Marcinkowska

Start w dorosłe życie osób z pieczy zastępczej może realnie wpłynąć na późniejszą jakość funkcjonowania w społeczeństwie. Istotą rozwijanego pomysłu jest wzmocnienie tych młodych dorosłych poprzez edukację samorozwojową i finansową. Autorka pomysłu jest przekonana, że opracowanie i przeprowadzenie tego rodzaju zajęć, wpłynie na komfort życia osób z pieczy zastępczej na płaszczyźnie emocjonalnej i komfortu samodzielnego życia. 

 • Single Mother’s Space (SMS) / autorzy: Dr Bohdana Huriy, Stanisław Alwasiak, Dr Khrystyna Potapenko, Dr Oksana Bunkivska, Rena Dzhafarova

Istotą proponowanego rozwiązania jest wytworzenie mechanizmu wzajemnej współpracy, samopomocy pomiędzy samotnymi matkami migrantkami i/lub Polkami, które chcą wejść na rynek pracy z własną ofertą usług. Potrzeba połączenia wsparcia zewnętrznego z oddolną mobilizacją ułatwi kobietom osiągnięcie sukcesu, przy zapewnieniu współpracy jako narzędzia pomocy. Budowanie klastrów branżowych przyśpieszy proces samodzielnego prowadzenia biznesu przy wsparciu grupy samopomocowej.

 • Baza danych medycznych osób w kryzysie bezdomności / autorzy: Anna Maria Szymkowiak (Fundacja Akceptacja)

Osoby w kryzysie bezdomności często same odtwarzają swoją historię zdrowotną podczas prowadzonego wywiadu medycznego. W nagłych wypadkach, w trudnej sytuacji życiowej, rozmowa z ratownikiem może być niewystarczająca do pełnego oglądu sytuacji zdrowotnej. Innowacją jest stworzenie bazy danych osób w kryzysie bezdomności gromadzącej historię podejmowanych działań medycznych.

 • Warsztaty kulinarne dla osób w depresji i ich bliskich / autorka: Anna Maria Czaja

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest w czołówce najczęściej występujących chorób na świecie. Spotkania angażujące do wspólnego gotowania dla bliskich wspierających osoby chorujące na depresję, a także dla osób chorujących, mogą być jednym z małych kroków, pomagających w leczeniu. Innowacją jest wspieranie i edukowanie osób bliskich już w momencie zapisów na warsztaty i planowania wspólnej aktywności kulinarnej z osobą chorującą, a także wspomaganie leczenia wspólną aktywnością kulinarną.

 • Czym skorupka za młodu nasiąknie… / autorki: Izabela Pytlak, Małgorzata Karlak Kąca, Dom Pod Orzechami, 

Niezwykle istotna jest świadomość z jakimi barierami architektonicznymi, komunikacyjnymi czy technicznymi stykają się w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami. Innowacyjnością jest możliwość doświadczenia niepełnosprawności poprzez wykorzystanie prostych gadżetów i tym samym próba pokazania uczniom klas I-V szkół podstawowych, z czym muszą mierzyć się osoby z niepełnosprawnościami.

 • Migaj ze mną / autorzy: Małgorzata Ptaszyńska-Onasch, Marzena Kitłowska-Kurpiel, Tomasz Olender, Natalia Chodak

Celem tej innowacji jest rozwój edukacji i kultury osób niesłyszących, a także niwelowanie barier między światem słyszących i niesłyszących. Można to zrobić poprzez warsztaty metodyczne dotyczące nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci z wadą słuchu oraz przygotowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego, matematyki i przyrody dedykowanych dzieciom z wadą słuchu.

 • Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie / autorka: Magdalena Kolczyńska Stowarzyszenie Mudita

Moment diagnozy niepełnosprawności nowonarodzonego dziecka jest dla rodziców często traumatycznym doświadczeniem – powoduje poczucie dezorientacji, zagubienia, niewiedzy. Rodzice zadają sobie pytania: „co robić dalej?”, „gdzie szukać pomocy?”, „do kogo się zwrócić?”. Powitalnik może być ważnym narzędziem wsparcia dla rodziców znajdujących się w takiej sytuacji. Będzie miał formę segregatora wręczanego rodzicom na oddziałach położniczych i będzie zawierał pigułkę wsparcia psychologicznego i prawnego, bazę kontaktów do rodziców  z podobnym doświadczeniem oraz narzędzia ułatwiające komunikację między rodzicami i innymi bliskimi dziecka. Głównym celem tej innowacji jest sprawienie, by rodzice byli w stanie doświadczyć radości z narodzin dziecka, mimo niekorzystnej diagnozy; by mieli przestrzeń na budowanie z nim więzi, zamiast walczyć o niezbędne informacje i skupiać się jedynie na medycznym aspekcie sytuacji; by narodziny dziecka z niepełnosprawnością nie zachwiały strukturą rodzinną, ale stanowiły jeden z etapów jej rozwoju. 

 • StopKlatka, czyli platynowy parent empowerment / autorki: Lidia Bentkowska, Monika Cieslińska, Magdalena Malek, Małgorzata Skweres-Kuchta, Fundacja Platynowa Drużyna

Platynowy Parent Empowerment to program wzmocnienia rodzica dotkniętego trudem opieki i walki o zdrowie dziecka z niepełnosprawnością. Głównym celem innowacji jest zniwelowanie syndromu wykluczenia społecznego, jakiego doświadczają rodziny żyjące w cieniu niepełnosprawności. Efekt wzmocnienia ma nastąpić nie tylko poprzez budowę/odbudowę poczucia własnej wartości, ale także poprzez wyposażenie rodzica w wiedzę i niezbędne narzędzia. To znacznie ułatwi życie opiekuna znajdującego się w nowej rzeczywistości bez uszczerbku dla jego relacji społecznych. Na program składają się cykl warsztatów oraz wydarzeń budujących poczucie wartości i potencjał rodzica w zakresie kompetencji niezbędnych w jego roli. 

 • OpO – Opiekun pod Opieką / autorki: Aleksandra Zapadka, Dorota Rycharska-Kiełbasa, Katarzyna Kurkowska Fundacja CommuniCare

OpO to rozwiązanie online, zapewniające różne rodzaje wsparcia dla opiekuna osoby po udarze mózgu. Opiekunowie to osoby, które długoterminowo pielęgnują, pobudzają do terapii, czy zaspokajają potrzeby – zarówno fizyczne, jak i psychiczne chorego. Proponowana innowacja to portal internetowy łączący opiekunów osób chorych oraz wolontariuszy i/lub specjalistów. To także bezpieczna przestrzeń dla opiekunów, mogą tam porozmawiać na nawet najbardziej krępujące tematy, a także wymienić się wiedzą i dostępem do najważniejszych informacji potrzebnych opiekunowi w codziennym życiu. Istota pomysłu to zaopiekowanie się i socjalizowanie opiekunów wykluczonych z powodu przedłużającej się, permanentnej opieki nad osobą chorą.

 • TRY-WORK / autorka: Katarzyna Nakielska-Pawluk NPK NAUKA-PRACA-KARIERA

Try-work to rozwiązanie, które polega na stworzeniu seniorom (60+) możliwości pracy w zawodzie, o którym marzyli, ale z różnych względów nie udało im się tego marzenia zrealizować. Nazwa podkreśla próbny charakter tych nowych wyzwań zawodowych. Senior ma szansę „spróbować” pracy w nowym zawodzie, ale nic się nie stanie, jeśli ta próba się nie powiedzie. Rozwiązanie ma nie tylko pomóc seniorom w pozostaniu aktywnymi zawodowo, ale też wspomóc rynek pracy, gdzie liczba osób pracujących i płacących składki emerytalne systematycznie się zmniejsza w  stosunku do osób pobierających świadczenia (w tym emerytalne). Model będzie mieć formę analogową – sieci kontaktów społecznych między seniorami a pracodawcami, koordynowane przez osoby działające w danym środowisku na rzecz seniorów.

 • Ogród s.t.e.a.m na Piasku / autorka: Joanna Tierling

Pakiety wiedzy, zgodne z edukacją STEAM (Science.Technologies.Engineering.Arts.Mathematics), mają być przeznaczone do użytku domowego lub na zajęcia prowadzone przez animatorów. Rozwiązanie ma służyć wyrównaniu szans na edukację i rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku 3-6 lat, które ze względów ekonomicznych lub miejsca zamieszkania mają utrudniony dostęp do edukacji/ dodatkowych zajęć.  Pakiety to proste w wykorzystaniu rozwiązania niewymagające dużych nakładów finansowych, których można używać w domu lub podczas zajęć,. Dostępne online lub w postaci drukowanej, zawierające scenariusze przeprowadzenia zajęć rozwijających/uczących w trzech wariantach czasowych- mały, średni, rozszerzony. Zajęcia będą mogli prowadzić rodzice/opiekunowie niemający doświadczenia z nauczaniem. 

 • Psychowzroczność i inne metody wsparcia zdrowia psychicznego liderek/ów społ. lokalnej / autorka: Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska

Działalność w organizacjach i ruchach nieformalnych wiąże się z licznymi kosztami emocjonalnymi i zdrowotnymi. Powszechnym problem w organizacjach pozarządowych i ruchach czy stowarzyszeniach jest zmęczenie, a często wręcz wyczerpanie fizyczne i emocjonalne. Rozwiązaniem będzie program rozwoju Psychowzroczności dla liderek/liderów społeczności lokalnej, oparty na sprawdzonych metodach (m.in. Dragon Dreaming, Action Learning, ale i nowatorskim podejściu dr Siegela oraz dr Nagosky), napisany dla osób prowadzących program (trenerów), który zabezpieczy liderów przed wypaleniem i innymi kryzysami zdrowia psychicznego, a trenerom zaoferuje przetestowany i sprawdzony program działań.

 • Greacja (wcześniej pn. Startup społeczny +) / autor: Bartosz Metelski Fundacja “CzySłonie”

Greacja to narzędzie edukacyjne, które jest skierowane do młodych osób (17-21 lat), dotkniętych m.in. sytuacją postCOVID, dysfunkcją rodzinną, a także wykluczanych ze względu na definiowanie siebie jako społeczność LGBT+.  Młodzi ludzie borykający się z tymi problemami, wyłączają się z naturalnego procesu socjalizacji i przechodzenia do kolejnej, dorosłej grupy wiekowej. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której poprzez problemy nastolatkowie rezygnują z planów i marzeń, powstała mikroinnowacja o nazwie Greacja. Jest to nowatorskie narzędzie edukacyjne, które pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz w prosty sposób przybliża zainteresowanym projektowanie gier planszowych. Dzięki uczestnictwu w tym programie osoby zainteresowane będą mogły nie tylko podnieść kompetencje kluczowe, ale i nauczyć się mechanizmów kreatywnego tworzenia. Pomysłodawcy zakładają, że osoby zaangażowane w innowację będą mogły nauczyć się projektowania i testowania, a także, że wspólnie zrealizują fanowski dodatek do gry. Pomysł jest także skierowany do edukatorów czy instytucji pożytku publicznego, które szukają alternatywnych sposobów pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.